Полезно в ДВ (бр. 57 от 22.07.2022 г.)

В ДВ, бр. 57 от 22.07.2022 г. е обн. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 15 ЮЛИ 2022 г. на МС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10, 39 и 79 от 2009 г., бр. 33 от 2011 г. и бр. 62 от 2013 г.).

Според едно от допълненията академичната справка и уверението вече може да се издават, водят и съхраняват и в електронен вид. Информацията в тях се събира, обработва и съхранява в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119, 4.05.2016 г.), Закона за защита на личните данни, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и с Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 36 и 47 от 2022 г.).

Главната книга на висшето училище също се води и съхранява в електронен вид при спазване на изискванията на гореизброените актове.

Обнародва се и ПОСТАНОВЛЕНИЕ  на МС № 179 ОТ 19 ЮЛИ 2022 г. за одобряване на компенсирани промени в разпределението на разходите по чл. 1, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., както и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС № 180 ОТ 19 ЮЛИ 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на земеделието за 2022 г. за увеличаване на възнагражденията на персонала.

Коментарите са затворени.