Полезно в ДВ (бр. 56 от 19.07.2022 г.)

В ДВ, бр. 56 от 19.07.2022 г. е обн. Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество. С него се осигурява ефективното прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация.

Обнародавно е Решение на Конституционния съд № 7 от 14 юли 2022 г. по конституционно дело № 9 от 2022 г., с което се обявяват за противоконституционни разпоредбите на § 44, ал. 3, изречение второ, на § 45, ал. 3, изречение второ и ал. 6, изречение второ от преходните и заключителните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).

Обнародвано е и Постановление на МС № 169 от 14 юли 2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта. С правилника се определят организацията, дейността, структурата, функциите и числеността на персонала в отделните звена в Министерството на младежта и спорта.

Отменена е и Наредба № 45 от 1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти.

Коментарите са затворени.