Държавен вестник, брой 56 от 19.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 56 от 19.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 56 от 19.07.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за резерва на въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество
ЗАКОН за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество
ЗАКОН за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции10
ЗАКОН за Националната агенция за приходите
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно осигуряване на поддръжка на гръцко военно формирование във връзка с изпълнението на мисия на морската патрулна авиация
ЗАКОН за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Ислямска република Иран и АстраЗенека и на Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Ислямска република Иран
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация – „Южен поток“ и „Балкански поток“, и причините за забавяне на проекта IGB (Междусистемна газова връзка Гърция – България)
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с доставката на суров петрол до производителя на горива „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД

Президент на Републиката

УКАЗ № 179 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Ста-ра Загора, на 23 октомври 2022 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 7 от 14.07.2022 г. по конституционно дело № 9 от 2022 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
ЗАКОН за съдебната власт
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4 от 12.07.2022 г. по конституционно дело № 11 от 2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 от 14.07.2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на младежта и спорта
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на младежта и спорта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 от 14.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 14.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 от 14.07.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 от 14.07.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 от 14.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 от 14.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 от 14.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за Селскостопанската академия за 2022 г. чрез бюджета на Министерството на земеделието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 от 14.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.

Национална здравноосигурителна каса

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 45 от 1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти
НАРЕДБА № 45 от 1.12.1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти
НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 5 от 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните
НАРЕДБА № 5 от 9.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните
НАРЕДБА № 22 от 13.10.2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни
НАРЕДБА № 47 от 28.12.2004 г. за изискванията към хранителните добавки

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г.

 

Коментарите са затворени.