Държавен вестник, брой 55 от 15.07.2022 г.

Държавен вестник, брой 55 от 15.07.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 55 от 15.07.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 от 11.07.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 от 12.07.2022 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 от 12.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 от 12.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г.
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 от 12.07.2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала
НАРЕДБА за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост

Министерство на културата

ПРОГРАМА за сътрудничество между Министерството на културата на Република България и Министерството на образованието, науката, културата и спорта на Република Армения в областта на културата за периода 2022 – 2025 г.

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
НАРЕДБА № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

Министерство на земеделието

НАРЕДБА № 1 от 12.07.2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори

Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Висш съдебен съвет

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 01.06.2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация
НАРЕДБА № 5 от 1.06.2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове
НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове
НАРЕДБА № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове
НАРЕДБА № 26 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества
НАРЕДБА № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 192 от 16.06.2022 г. за изменение и допълнение на Правилата за свободно използване на радиочестотния спектър
ПРАВИЛА за свободно използване на радиочестотния спектър

 

Коментарите са затворени.