Полезно в ДВ (бр. 46 от 21.06.2022 г.)

В брой 46 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за отговорността и координа­цията на държавните органи, осъществяващи действия по административно сътрудничество при прилагането на Регламент Дъблин и Ре­гламент Евродак.

Наредбата се привежда в съответствие с измененията в Закона за убежището и бежанците от 2020 г., с които е опростена административната процедура по изпълнение на Регламент Дъблин. Промените се отнасят до процедурата по прехвърлянето на лица, търсещи закрила от и на територията на Република България.

Приетите изменения уреждат случаите, в които България отправя искане за поемане на отговорност или за обратно приемане към друга държава членка. В зависимост от обстоятелствата в хода на производството и от отговора на запитаната държава членка, длъжностните лица от Държавната агенцията за бежанците при Министерския съвет издават индивидуален административен акт, с който разрешават или отказват прехвърлянето на чужденеца в съответната държава членка.

Целта на промените е също да се подобри координацията между отговорните институции и да се съкратят сроковете за прехвърляне на кандидатите за международна закрила.

В новия брой на ДВ е обнародвана Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура.

Чрез нея в националното ни законодателство, включително и на подзаконово ниво се въвеждат напълно разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския Парламент и На Съвета от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури.

Наредбата урежда обхвата, съдър­жанието, условията и реда за извършване на процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура.

С нея се определят условията и редът за:

– класифициране на нивото на пътна безопасност на участъци от пътната мрежа;

– придобиване на професионална квали­фикация „одитор по пътна безопасност“, под­държане на професионалната квалификация и застраховката „Професионална отговорност“ на одитора;

– регистриране, отказ от регистрация и прекратяване регистрацията на одитора по пътна безопасност, както и воденето на регис­търа по чл. 36з1, ал. 1 от Закона за пътищата; както и

– подготовка и изпълнение на планове за изпълнение на преки коригиращи действия; установяване и обезопасяване на учас­тъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия.

 

Коментарите са затворени.