Държавен вестник, брой 48 от 28.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 48 от 28.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

Брой 48 от 28.06.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Кирил Петков Петков
РЕШЕНИЕ на Четиридесет и седмото Народно събрание на Република България във връзка с разширяването на Европейския съюз и процеса на преговори на Република Северна Македония

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 от 22.06.2022 г. за приемане на Наредба за качеството на социалните услуги
НАРЕДБА за критериите и стандартите за социални услуги за деца
НАРЕДБА за качеството на социалните услуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 от 23.06.2022 г. за преобразуване на Обединения технически колеж – София, и на Техническия колеж – Казанлък, в Технически колеж – София, в структурата на Техническия университет – София
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 от 23.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 23.06.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централното военно окръжие
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централното военно окръжие

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
НАРЕДБА № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
НАРЕДБА № 8 от 3.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса142

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта
НАРЕДБА № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 5003 от 20.04.2021 г. по административно дело № 9163 от 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 5827 от 14.06.2022 г. по административно дело № 2838 от 2022 г.

 

Коментарите са затворени.