Държавен вестник, брой 46 от 21.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 46 от 21.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 46 от 21.06.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за предсрочно освобождаване на Никола Минчев – председател на Народното събрание

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 5 от 14.06.2022 г. по конституционно дело № 13 от 2021 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 от 16.06.2022 г. за приемане на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура
НАРЕДБА за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 от 16.06.2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак, приета с Постановление № 332 на Министерския съвет от 2007 г.
НАРЕДБА за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 16.06.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 март до 30 април 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 от 16.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 от 16.06.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 от 16.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 от 16.06.2022 г. за изменение на Постановление № 267 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за осигуряване на средства за Инвестиционен проект „Модернизация на жп линия София – Драгоман – сръбска граница, жп участък Волуяк – Драгоман“ на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 на МС от 5.08.2021 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за осигуряване на средства за инвестиционен проект „Модернизация на жп линия София – Драгоман – сръбска граница, жп участък Волуяк – Драгоман“ на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Национален осигурителен институт

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
НАРЕДБА № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

 

Коментарите са затворени.