Полезно в ДВ (бр. 37 от 17.05.2022 г.)

В брой 37 на “Държавен вестник” са обнародвани Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности меж­ду Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. и Договор № РД-НС-01-3-5 от 10 май 2022 г. за изменение и допълнение на Национал­ния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Анексът към НРД за медицинските дейности меж­ду НЗОК и БЛС дава приоритет на профилактиката и превенцията, е-здравеопазването, детското и майчиното здравеопазване, повишаване на заплатите на медицинските специалисти и балансиране на неравенствата в доходите, прозрачността и контрола на медицинската дейност.

В Договора за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности са постигнати следните договорености в полза на здравноосигурените лица (ЗОЛ): намалява се доплащането от страна на пациента при някои от дейностите при възрастовата група до 18 – годишна възраст; осигурява се лечение на ЗОЛ с психични заболявания под обща анестезия и след навършване на 18 – годишна възраст, без доплащане от страна на пациента. Дава се възможност всеки лекар по дентална медицина, работещ в лечебно заведение за първична или специализирана извънболнична дентална помощ, отговарящо на изискванията по отношение на осъществяването на общата анестезия, да извършва дейностите под обща анестезия и за ЗОЛ на възраст над 18 години с психични заболявания в рамките на своята компетентност и съобразно съответния пакет дентални дейности, за който е сключил договор с НЗОК. Тази промяна цели осигуряване на възможност за провеждане на дентално лечение при тази група лица, което е от съществено значение за подобряване и на общото им здравословно състояние.

В текущия брой на ДВ се изменя Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

Увеличат се минималните и максималните размери на основните месечни заплати по длъжности, така че да достигнат нивата на съпоставимите длъжности от Приложение № 1 към Наредбата.

Стойностите на максималните и минималните размери на основните месечни заплати по длъжностни нива за заемащите дипломатически длъжности, съгласно Класификатора на дипломатическите длъжности, са съобразени със стойностите на съпоставимите длъжности от Класификатора за длъжностите в администрацията.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва На­редба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа.

С направените промени в националното законодателство се въвеждат допълнителни изисквания относно дейността на централните депозитари на ценни книжа, с които се осигурява спазване на Насоките относно докладването на случаи на неуспешен сетълмент по член 7 от Регламента за централните депозитари на ценни книжа (ESMA70-156-4717), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Определя се обхватът на данните, които ще се докладват от централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК), представянето и оценката на финансовите инструменти, както и начините за докладване на неуспешен сетълмент. Очакванията са, че по този начин ще се повиши ефективността на системите за сетълмент на ЦДЦК, които са важна част от пазарната инфраструктура.

 

Коментарите са затворени.