Полезно в ДВ (бр. 36 от 13.05.2022 г.)

В брой 36 на “Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 79 от 5 май 2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсаци­онен жилищен фонд.

С приемането на новия акт се изпълнява задължението на Министерския съвет съгласно § 12, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., свързано със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд, а именно – създаване на ликвидационна комисия и определяне на нейните функции. Уреждат се функциите на комисията за тримесечния срок на работа, както и основните функции на нейния председател.

Необходимите разходи по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Кодекса на труда, ще се изплащат чрез бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд за сметка на средствата по утвърдения бюджет на фонда за 2022 г. въз основа на одобрени от председателя на ликвидационната комисия документи.

В новия брой на ДВ е обнародвана Наредба № 3 от 28 април 2022 г. за обслужване на безекипажни кораби, пла­ващи по вътрешни водни пътища.

Наредбата се издава на основание чл. 72, ал. 9 от Кодекса на търговското корабоплаване и определя условията и реда за обслужване на плаващите по вътрешните водни пътища на Република България безекипажни кораби, по време на плаване, при престояване на котвена стоянка, при влизане, приставане и престояване в акваторията на пристанищата, както и при извършване на товаро-разтоварни операции.

Наредбата няма да се прилага за военните кораби, гранично-полицейските и държавните кораби, използвани с нетърговска цел, както и за малките безекипажни кораби.

В допълнителна разпоредба е включено и определение на понятието „безекипажен кораб”. Това е плавателен съд, предназначен за превоз на товари (баржа, ли­хтер и др.), който няма екипаж и е вписан в регистъра в съответно пристанище.

В този брой се изменя и допълва Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен еки­паж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях.

С направените промени се цели синхронизиране със законодателството на Европейския съюз, касаещо сертифицирането на пилотите и кабинния екипаж.

Включени са разпоредби, които регламентират провеждането на изпитите по теоретична подготовка. Те са съобразени с разпоредбите в чл. ARA.FCL.300 и чл. FCL.025 на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и касаят подаването на заявления в ГД „ГВА“ от кандидатите за явяване на теоретични изпити, доказателствата, които те трябва да приложат към заявленията, за да докажат, че отговарят на изискванията за преминаване на теоретични изпити за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност или квалификация и редът за разглеждане на посочените по-горе документи. По този начин се създават национални кореспондиращи разпоредби.

Коментарите са затворени.