Полезно в ДВ (бр. 35 от 10.05.2022 г.)

В брой 35 на “Държавен вестник” се изменя и допълва На­редба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за из­плащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Съгласно член 1, § 1 от Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г., за програмите, подпомагани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, срокът, определен в член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се удължава до 31 декември 2022 г.

Във връзка с това, с направените промени се цели уреждане на обществените отношения, свързани с прилагането на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ през преходния период.

Очакваните резултати от прилагането на акта са законосъобразното прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., точното изпълнение на одобрените проекти и ускоряването на процеса по плащане на финансовата помощ.

В настоящия брой на  ДВ се изменя Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

В държавния бюджет са планирани средства за повишаване възнагражденията на педагогическите специалисти от 01.04.2022 г. и достигането им до 25% над средната брутна работна заплата за страната. В изпълнение на тази цел със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са увеличени средствата за предучилищното и училищното образование. Повишаването на възнагражденията е една от основните мерки за преодоляване недостига на педагогически специалисти и мотивиране на младите хора да изберат учителската професия.

Новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти влизат в сила от 01.04.2022 г., въз основа на увеличението на средствата по стандарти за предучилищно и училищно образование.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Постановление № 69 от 5 май 2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежище­то и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване.

Задължението за здравно осигуряване и здравноосигурителните права на посочените категории лица възникват: за лицата с временна закрила – от датата на предоставянето на временна закрила, а за лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване – от датата на пристигането им в Република България.

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.