Полезно в ДВ (бр. 34 от 03.05.2022 г.)

В брой 34 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за предучилищното и училищното образование.

Съгласно направените промени в системата на предучилищното и училищното образование няма да се допуска налагането на идеологически или религиозни доктрини.

Идеологии, доктрини и системи от възгледи и идеи ще се изучават за постигане на целите за формиране на национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие у децата и учениците и при спазване на държавните образователни стандарти и на учебните програми.

При изпълнение на своите функции педагогическите специалисти трябва да са политически и партийно неутрални, да не налагат идеологически и политически убеждения, да не оказват политическо или партийно въздействие върху участниците в образователния процес и да не използват служебни ресурси за политически или партийни цели. Разпоредбите ще се прилагат и за лицата, заемащи всички останали длъжности в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

В новия брой на ДВ е обнародван Устройственият правилник на Министерството на туризма.

С правилника се уреждат правомощията на министъра на туризма, основните въпроси, свързани с функциите, организацията на работа и числеността на персонала на Министерството на туризма, на неговите организационни структури и административни звена.

Общата администрация под­помага осъществяването на правомощията на министъра като ръководител на админи­страцията, създава условия за осъществяване дейността на специализираната администра­ция и извършва техническите дейности по административното обслужване. Тя е организирана в 3 дирекции: „Управление на финансовите и човешки ресурси“, „Административно-правни дейности“ и „Връзки с обществеността и протокол“.

Специализираната администрация е организирана в 6 дирекции: „Туристическа политика“; „Маркетинг и реклама“, „Международна дейност и визови режими“, „Програмиране и управление на проекти“, „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“ и „Контролна и инспекционна дейност“.

Поставя се акцент върху дигиталния маркетинг, анализиране и таргетиране на нови потенциални пазари за българския туристически продукт и увеличаване на фокуса върху контрола на концесионирането и отдаването под наем на плажове по Черноморското крайбрежие.

В този брой се изменя и допълва Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Минис­терския съвет.

Към Съвета за развитие е създаден Координационен комитет като орган за управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 и Националната програма за развитие България 2030.

С оглед осигуряване изпълнението на функциите и задачите на комитета и във връзка с актуалната структура на Министерския съвет, в постановлението се прецизират отговорните органи по приоритетите на Националната програма за развитие: България 2020. Определят се и отговорните органи по приоритетите на Националната програма за развитие България 2030.

Коментарите са затворени.