Държавен вестник, брой 38 от 20.05.2022 г.

Държавен вестник, брой 38 от 20.05.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 38 от 20.05.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Договора (Писмо за предлагане и приемане на оферта/Letter of Offer and Acceptance – LOA) за допълнение и изменение № 1 (Amendment № 1) към Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services)

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 от 13.05.2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на външните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 на МС от 30.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 19.05.2022 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на електронното управление
ПРАВИЛНИК за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на електронното управление

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 17.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология
НАРЕДБА № 11 от 17.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 14.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология
НАРЕДБА № 14 от 14.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология

Поправка

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-13 от 29.04.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.