Държавен вестник, брой 36 от 13.05.2022 г.

Държавен вестник, брой 36 от 13.05.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis  Брой 36 от 13.05.2022 г. Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 126 за награждаване на Васил Трифонов Долапчиев с орден „За гражданска заслуга“ втора степен УКАЗ № 127 за назначаване на Габриела Димитрова Наплатанова-Русева за член на Съвета за електронни медии

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 от 5.05.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 на МС от 4.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 на МС от 28.05.2020 г. за възлагане на „Български пощи“ – ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес по разпространение на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 на МС от 11.10.2010 г. за приемане на Наредба за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 на МС от 8.07.2011 г. за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 на МС от 27.06.2019 г. за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 на МС от 22.01.2020 г. за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 на МС от 3.12.1998 г. за създаване на Съвет по националния радиочестотен спектър ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 на МС от 27.12.1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО) ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 на МС от 1.12.2021 г. за условията, реда и размера за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 на МС от 23.11.2010 г. за приемане на Наредба за опазване на околната среда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море и управление на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 на МС от 17.04.2014 г. за определяне на Държавна агенция „Национална сигурност“ като точка за контакт по смисъла на Решение 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правилата за достъп до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програма „Галилео“, и за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2014 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 на МС от 19.07.2000 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия ТРАСЕКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 на МС от 7.05.2014 г. за координация по въпросите на регионалното сътрудничество ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 на МС от 27.07.2015 г. за създаване на Национален контратерористичен център ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 на МС от 30.04.2020 г. за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 на МС от 23.12.2003 г. за промяна на категорията на железопътни линии и участъци от железопътни линии и за преустановяване експлоатацията на железопътни линии ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 на МС от 12.05.2015 г. за създаване на Съвет за интелигентен растеж ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 на МС от 26.10.2012 г. за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 на МС от 11.10.2012 г. за координация на националните органи по изпълнението на Решение № 1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2011 г. относно списъка на документите за пътуване, които дават право на притежателя им да премине външните граници и върху които може да се поставя виза, и относно създаването на механизъм за създаването на този списък ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 на МС от 10.08.2010 г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 на МС от 2.06.2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 на МС от 3.07.2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 19.03.2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 на МС от 25.06.2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 на МС от 1.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността ПРАВИЛНИК за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавния авиационен оператор УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ ПРАВИЛНИК за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за пътищата ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Координационния съвет по водите ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет ПРАВИЛНИК за състава на Националния архивен съвет и реда за неговата работа ПРАВИЛНИК за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата ПРАВИЛНИК за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост НАРЕДБА за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър и делата на търговците по служебен път НАРЕДБА за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт НАРЕДБА за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Корабна радиоелектроника“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ НАРЕДБА за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони НАРЕДБА за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Корабна радиоелектроника“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ НАРЕДБА за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт НАРЕДБА за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България НАРЕДБА за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане НАРЕДБА за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети НАРЕДБА за граничните контролно-пропускателни пунктове НАРЕДБА за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда НАРЕДБА за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж НАРЕДБА за опазване на околната среда в морските води НАРЕДБА за обмена на документи в администрацията НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност НАРЕДБА за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина НАРЕДБА за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества НАРЕДБА за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария НАРЕДБА за ползването на повърхностните води ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 5.05.2022 г. за преобразуване на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет в Изпълнителна агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за българите в чужбина ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 на МС от 11.09.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 на МС от 23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 на МС от 30.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на външните работи ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 на МС от 2.06.2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция за българите в чужбина ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 от 5.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 от 5.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 5.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 от 5.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 5.05.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 на МС от 31.03.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември 2021 г. до 28 февруари 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 5.05.2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 9.05.2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 от 9.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 от 9.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г.

Министерство на финансите

СПОРАЗУМЕНИЕ за безвъзмездна финансова помощ между правителството на Република България и Международната асоциация за развитие относно деветнадесетото захранване на ресурсите на МАР, сключено чрез размяна на писма от 1 и 2 ноември 2021 г.

Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА № 3 от 28.04.2022 г. за обслужване на безекипажни кораби, плаващи по вътрешни водни пътища НАРЕДБА № 3 за обслужване на безекипажните кораби НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 03.11.2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях НАРЕДБА № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-54 на НЗОК от 27.04.2022 г.  

Коментарите са затворени.