Държавен вестник, брой 35 от 10.05.2022 г.

Държавен вестник, брой 35 от 10.05.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Брой 35 от 10.05.2022 г. Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за предприемане на мерки във връзка с войната в Украйна РЕШЕНИЕ за изменение на Решение за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси (ДВ, бр. 111 от 2021 г.) и за промени в състава на комисията РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси РЕШЕНИЕ за изменение на Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси (ДВ, бр. 111 от 2021 г.) и за промени в състава на комисията РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по бюджет и финанси РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по земеделието, храните и горите РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и иновации РЕШЕНИЕ за избиране на член на Съвета за електронни медии РЕШЕНИЕ за избиране на член на Съвета за електронни медии

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 28.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 от 05.05.2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 05.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 05.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г.

Министерство на транспорта и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване (Приети с Резолюция FAL.12(40) на Комитета за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 8 април 2016 г. КОНВЕНЦИЯ за улесняване на международното морско корабоплаване

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители НАРЕДБА № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Комисия за регулиране на съобщенията

ПРАВИЛА за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба РЕШЕНИЕ № 559 от 21.12.2018 г. за приемане на Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-28 на НЗОК от 18.03.2022 г. за приемане на Методика зa прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК40  

Коментарите са затворени.