Държавен вестник, брой 34 от 03.05.2022 г.

Държавен вестник, брой 34 от 03.05.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis   Брой 34 от 03.05.2022 г. Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование ЗАКОН за предучилищното и училищното образование ЗАКОН за ратифициране на Писмо за оферта и приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно оборудване

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 от 26.04.2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на туризма УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на туризма УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието, храните и горите ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на устройствени правилници на Министерството на икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българския институт по метрология УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на туризма ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 от 27.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 от 28.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 29.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 от 29.04.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет

Министерство на транспорта и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване КОНВЕНЦИЯ за улесняване на международното морско корабоплаване ИЗМЕНЕНИЯ на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване27 КОНВЕНЦИЯ за улесняване на международното морско корабоплаване27 ИЗМЕНЕНИЯ на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване33 КОНВЕНЦИЯ за улесняване на международното морско корабоплаване33 ИЗМЕНЕНИЯ на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване42 КОНВЕНЦИЯ за улесняване на международното морско корабоплаване42

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и на максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение НАРЕДБА № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон  

Коментарите са затворени.