Полезно в ДВ (бр. 26 от 01.04.2022 г.)

В брой 26 на “Държавен вестник” се изменя Законът за българското граж­данство.

Прекратява се възможността за придобиване на българско гражданство срещу инвестиции – т.н. „златни паспорти“.

С промените в закона се отменят разпоредбите, с които се даваше възможност за придобиване на българско гражданство от лица, кандидатстващи за придобиване или получили разрешение за постоянно пребиваване за направени вложения предимно в закупуване на държавни ценни книжа за над 1 млн. лева или вложения над същата сума в лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление, с което съответно са увеличили инвестицията при същите условия до 2 млн. лева.

В 6-месечен срок от влизане в сила на промените в закона Държавна агенция „Национална сигурност“ ще извърши проверка за наличие на основания за отмяна на натурализацията по всички преписки за придобито българско гражданство по реда на отменения чл. 14а.

Информацията за резултатите от тази проверка ще се предостави на министъра на правосъдието с оглед преценка за прилагане на правомощията му по чл. 31, ал. 2 от ЗБГ.

Неприключените до влизането в сила на изменителния закон производства по отменените чл. 12а и 14а се прекратяват.

В този брой се изменя и допълва На­редба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицин­ски цели, договаряне на отстъпки и въз­становяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предви­димост и устойчивост на бюджета на НЗОК.

С направените промени се увеличава заплащането на притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти за домашно лечение (аптеки) за всяко отчетено електронно предписание с предписани лекарствени продукти, за лечение на COVID-19, чието ниво на заплащане е 100 на сто, от 4 лв. на 10 лв. Промяната има за цел да осигури адекватно заплащане на аптеките за работа при неблагоприятни и/или вредни условия на труд, при изпълнение на електронни предписания с предписани лекарствени продукти, с ниво на заплащане 100 на сто, предназначени за домашно лечение на заразна болест, за която е обявена извънредна епидемична обстановка.

С предвиденото увеличение ще се постигне справедливо и адекватно заплащане на дейността по отпускане на лекарствени продукти за лечение на COVID-19, заплащани напълно от НЗОК с ниво 100 на сто, както и гарантиране достъпа на пациентите до необходимата лекарствена терапия.

В текущия брой на ДВ е обнародвано Постановление № 38 от 29 март 2022 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет.

С новия акт нормативната уредба, регламентираща създаването и функционирането на Съвета за електронно управление при Министерския съвет се привежда в съответствие с приетата от Народното събрание на Република България структура на Министерския съвет, както и в съответствие с измененията и допълненията на Закона за електронното управление.

Председател на съвета е министърът на електронното управление.

 

 

 

Коментарите са затворени.