Полезно в ДВ (бр. 25 от 29.03.2022 г.)

В брой 25 на “Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 37 от 24 март 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната.

От 1 април 2022 г. се определя размер на минималната месечна работна заплата за страната 710 лв. и на минималната часова работна заплата 4,29 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

В настоящия брой на  ДВ е обнародван Законът за покритите облигации.

С приемането на новия закон се цели създаването на адекватна на съвременното пазарно развитие национална правна рамка за покритите облигации и въвеждане в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС.

С Директива (ЕС) 2019/2162 се въвежда хармонизиран правен режим на определени аспекти от издаването, структурирането и надзора на покрити облигации въз основа на принципи и най-добри практики, установени на международните пазари и в законодателствата на държавите членки. Този режим е основан на минимална хармонизация на националните законодателства, като създава възможност за възползване от различни опции за надграждане над минималните изисквания на Директивата относно покритите облигации.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Законът за пазарите на финансови инструменти.

В ЗПФИ се въвеждат промени, свързани с изисквания начален капитал, който зависи от услугите и дейностите (съобразно техния размер, естество и сложност), за които инвестиционният посредник има издаден лиценз.

Инвестиционните посредници по чл. 10, ал. 2 и 3 oт ЗПФИ ще трябва да разполагат с по-голям начален капитал. Предвижда се капиталовите изисквания на инвестиционните посредници да бъдат изчислявани на база на новите рискови параметри, т. нар. К-фактори, като се запазват изискванията за поддържане на постоянен минимален капитал, както и изискването основано на постоянните общи разходи. Целта е да бъдат защитени интересите на клиентите на инвестиционния посредник и да се осигури нормално функциониране на пазарите.

Променят се и изискванията във връзка с надзора на консолидирана основа, като КФН няма да осъществява такъв, когато инвестиционният посредник е част от банкова група. Опростяват се изискванията за оценка на адекватността на мерките и процедурите с цел намаляване на административната тежест за инвестиционните посредници.

Уточняват се и условията, при които КФН ще може да предоставя информация и на чуждестранен орган от трета държава, осъществяващ надзор над участниците на капиталовия пазар, както и начина по който ще бъде предоставена изисканата информация.

Коментарите са затворени.