Държавен вестник, брой 25 от 29.03.2022 г.

Държавен вестник, брой 25 от 29.03.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 25 от 29.03.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ЗАКОН за покритите облигации
ЗАКОН за ипотечните облигации
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
ЗАКОН за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ЗАКОН за Българската народна банка
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
КОДЕКС за застраховането
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за независимия финансов одит
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за киберсигурност
ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи
ЗАКОН за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по транспорт и съобщения
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 от 24.03.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 476 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476 на МС от 30.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 от 24.03.2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г.
НАРЕДБА за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 от 24.03.2022 г. за изменение на Постановление № 185 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 на МС от 30.06.2011 г. за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 от 24.03.2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военномедицинската академия

НАРЕДБА № 6 от 18.03.2022 г. за разследване на произшествия по вътрешните водни пътища

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2021 г. за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги
НАРЕДБА № Н-4 от 11.02.2021 г. за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
НАРЕДБА № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

РЕШЕНИЕ № 4822 от 15.04.2021 г. по административно дело № 9587 от 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 2340 от 14.03.2022 г. по административно дело № 6554 от 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. май 2022 г.

 

Коментарите са затворени.