Държавен вестник, брой 20 от 11.03.2022 г.

Държавен вестник, брой 20 от 11.03.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 20 от 11.03.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за водите
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
ЗАКОН за защита на потребителите
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Президент на Републиката

УКАЗ № 70 за освобождаване на Димитър Иванов Абаджиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия
УКАЗ № 71 за освобождаване на Димитър Иванов Абаджиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Бахрейн
УКАЗ № 72 за освобождаване на генерал-майор Груди Иванов Ангелов от длъжността началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и от военна служба, считано от 15.03.2022 г.
УКАЗ № 73 за назначаване на генерал-майор Тодор Цонев Дочев на длъжността началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, считано от 15 март 2022 г.
УКАЗ № 75 за награждаване на г-жа Снежана Радович – извънреден и пълномощен посланик на Черна гора в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 от 07.03.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на МС от 5.08.2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Съвета за административната реформа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 от 07.03.2022 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г.
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

Министерство на транспорта и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 63 от 17.02.2022 г. за изменение и допълнение на Правилата за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение
ПРАВИЛА за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-926 на НСИ от 1.11.2016 г. за утвърждаване на Номенклатура на промишлената продукция – 2016 г.

 

Коментарите са затворени.