Народното събрание прие достъпът до данните в БУЛСТАТ да се осъществява след идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен подпис или цифров сертификат

Народното събрание прие достъпът до данните в БУЛСТАТ да се осъществява след идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен подпис или цифров сертификат

Народното събрание прие достъпът до данните в БУЛСТАТ да се осъществява след идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен подпис или цифров сертификат. Парламентът прие на първо и второ четене в един ден промени в Закона за регистър БУЛСТАТ.

Измененията предвиждат личните данни, които служат за идентификация, да се вписват в регистъра, но да не бъдат публично достъпни. Такива са ЕГН, личен номер на чужденеца или друг идентификационен номер, достъпът до които ще се регистрира и ще изисква идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен подпис или цифров сертификат.

Въвежда се изискване Агенцията по вписванията да осигурява отдалечен достъп до публичната част по интернет и чрез автоматизирано подаване на данни за вписаните обстоятелства. Създават се условия и ред за достъп в регистъра до непублични данни, когато е констатирана злоупотреба с лични данни от трети лица. Предвидено е задължение за Агенцията по вписванията да обезпечи техническото прилагане на законодателните промени, а на вписаните лица се вменява отговорността да заявят адрес за кореспонденция, когато такъв не е посочен, както и да обявят интернет страница, ако имат такава.

В двумесечен срок от влизането в сила на промените Агенцията по вписванията трябва да осигури техническа възможност за прилагането им, а лицата трябва да заявят за вписване в БУЛСТАТ интернет страница, ако имат такава.

Народното събрание гласува на второ четене промени в Закона за електронното управление и в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Парламентът прие решения за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, както и за председател и четирима членове на Фискалния съвет.

(Пресцентър на НС)

Коментарите са затворени.