Държавен вестник, брой 16 от 25.02.2022 г.

Държавен вестник, брой 16 от 25.02.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 16 от 25.02.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
ЗАКОН за регистър БУЛСТАТ
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за гарантиране на влоговете в банките
КОДЕКС за социално осигуряване
КОДЕКС за застраховането

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 2 от 17.02.2022 г. на КС по к. д. № 20/2021 г., докладчик съдията Павлина Панова

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 18.02.2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 21.02.2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи, приета с Постановление № 96 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи

Министерство на образованието и науката

СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и технологиите между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар
СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на висшето образование на Република Куба за сътрудничество в областта на висшето образование

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР
КОДЕКС за професионална етика на специалистите по зъботехника
АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
ЗАПОВЕД № ЗАМ-324/32-54835 от 17 февруари 2022 г.
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1125/32-309807 от 4.11.2016 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, за 2022 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, за 2022 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Разградския окръжен съд за 2022 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2022 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2022 г.
СПИСЪК по чл. 398, ал. 1 от Закона за съдебната власт, 2021/2022 г., на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Шуменския административен съд
СПИСЪК по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Шуменския окръжен съд за 2022 г.
СПЕЦИАЛИСТИ, отписани от Списъка на вещите лица през 2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 398, ал. 1 от Закона за съдебната власт за Силистренския съдебен район за 2022 г.
РЕГИСТЪР на Камарата на архитектите в България – 2022 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. април 2022 г.

 

Коментарите са затворени.