Полезно в ДВ (бр. 7 от 25.01.2022 г.)

В брой 7 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № Н-1 от 17 януари 2022 г. за информационната система на съдебното изпълнение.

Основната цел на новата Наредба е осигуряване на централизиран електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела в Република България като начало на процеса по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес. Тази цел съответства на заложеното в Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г., стратегическа цел 2: Електронно административно обслужване, ориентирано към потребителя, специфична цел 2.1. Улесняване на взаимодействието и изграждане на доверие между потребителя и администрациите, публичните институции, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги – Мярка 80 „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система“.

В настоящия брой на  ДВ е изменена и допълнена Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

В текста на Наредбата се добавя разпоредба, съгласно която директорите на училища ще могат да планират допълнителни средства за подпо­магане на храненето на учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.

По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи от делегирания бюджет на училището, детската градина или центъра за подкрепа на лично стното развитие, ще могат да се извършват основ­ни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник: остатъци от предходни години, с из­ключение на целевите средства, преминали в преходен остатък; собствени приходи; субсидия за финансиране на делегира­ните от държавата дейности, разпределяна чрез формула.

Средствата от допълващия стандарт за подобряване на материално-техническата база на училищата ще могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и На­редба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби.

В допълнителните разпоредби се въвежда нов текст, съгласно който с Наредбата се въвеждат изисква­нията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1206 на Комисията от 30 април 2021 г. за изменение на приложение III към Директива 2014/90/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно морското оборудване по отношение на приложимия стандарт за лабораториите, използвани от органите за оценяване на съ­ответствието на морско оборудване.

Коментарите са затворени.