Полезно в ДВ (бр. 6 от 21.01.2022 г.)

В брой 6 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България.

Целта на направените изменения е въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2021/1233 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2021 г. за изменение на Директива (ЕС) 2017/2397 по отношение на преходните мерки за признаването на свидетелства от трети държави.

С оглед гарантиране на правната сигурност за физическите лица и икономическите оператори, извършващи дейност в сектора на транспорта по вътрешните водни пътища, с Директива 2021/1233 се предвиждат преходни мерки, които да осигурят необходимото време на третите държави да приведат своите изисквания в съответствие с разпоредбите на Директива 2017/2397, както и да се даде възможност на Европейската комисия да направи оценка на техните системи за издаване на свидетелства.

С оглед повишаване безопасността на морското корабоплаване и превенция на инциденти и рискове при пилотиране на морски кораби се допълват специфичните изисквания за придобиване на правоспособност за длъжност „пилот“ с въвеждане на изискване за плавателен стаж в управленско ниво не по-малко от 12 месеца.

С направените изменения се предоставя правна възможност на лице с плавателен стаж на влекач в задгранично плаване 12 месеца през последните 5 години да преминава опреснителен курс за допълнителна подготовка за преиздаване на съответното свидетелство за професионална компетентност.

Актуализирани са и изискванията на Приложение № 5 „Правила за определяне на необходимия минимален брой морски лица за комплектоване на екипажите на морските кораби“ по отношение на състава на екипажите на риболовни кораби.

В новия брой на ДВ са обнародвани Правилата за използване на радио­честотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване.

Новите правила са разработени във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

Те определят условията за използване на радиочестотния спектър, включително техническите параметри за работа на електронните съобщителни мре­жи от радиослужба радиоразпръскване на радио- и телевизионни сигнали след издаване на разрешение.

В зависимост от териториалния обхват електронните съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване се разделят на мрежи с местно, регионално и национално покритие, а в зависимост от използваната техно­логия – на аналогови и цифрови.

Използването на радиочестотния спектър от мрежите се осъществява при спазване изискванията на Националния план за раз­пределение на радиочестотния спектър, на Радиорегламента и съответните документи на Международния съюз по далекосъобщения.

Коментарите са затворени.