Полезно в ДВ (бр. 4 от 14.01.2022 г.)

В брой 4 на “Държавен вестник” е обнародвано Споразумението между правителството на Република Бъл­гария и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието.

С новото Споразумение се предвижда обмен на добри практики в областите на предучилищното, началното и средното образование, реформи в образователната система, приобщаването на деца със специални образователни потребности и професионалното обучение на възрастни, училищни партньорства и училищни мрежи.

Текстовете на Споразумението регламентират продължаване на сътрудничеството по линия на Европейския съюз, ЮНЕСКО, Съвета на Европа и други международни организации. Насърчава се обменът на университетски преподаватели, академични експерти, гостуващи професори и провеждането на конференции и семинари, както и обменът на студенти между висши училища.

Страните ще си сътрудничат по въпроси, свързани с взаимното признаване на образователни и научни степени „доктор“ и „доктор на науките“, както и за признаване на удостоверения/дипломи за основно и за средно образование, придобити в публично признати училища. Предвижда се разработване на съвместими процедури и критерии за признаване на дипломи.

В настоящия брой на  ДВ е обнародвана и Наредба № Н-22 от 30 декември 2021 г. за придобиване на квалификация по професи­ята „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“.

С Наредбата се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.

Новият нормативен акт се издава на основание чл. 95, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. С него се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация.

Определеният с наредбата държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ регламентира:

– изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация;

– изискванията към кандидатите за включването им в обучение по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“;

– валидирането на професионални знания, умения и компетентности;

– описанието на професията;

– изискванията към материалната база, с която трябва да разполага обучаващата институция.

Държавният образователен стандарт, описан чрез подхода „единици резултати от учене“, ще осигури възможности за пренасяне, признаване и натрупване на индивидуални резултати от учене в сферата на професионалното образование и обучение, постигнати във формален, неформален и самостоятелен контекст.

 

Коментарите са затворени.