Полезно в ДВ (бр. 2 от 07.01.2022 г.)

В брой 2 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за устройството и дейността на Национален STEM център.

Новият правилник урежда устрой­ството, организацията на работа и дейността на Националния STEM център, който е специализирано об­служващо звено в системата на предучилищ­ното и училищното образование.

Центърът координира и подпо­мага изграждането и развитието на интег­рирана учебна среда в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) във всяко българско училище, като създава модел за учене, работа с научно- изследователски методи и инструменти, ресур­си, професионално развитие и квалификация.

При изпълнение на изброените дейности центърът осигурява реализирането на мерките, заложени в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) и Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, и рабо­ти за постигане на определените в тях цели.

В настоящия брой на  ДВ се изменят и допълват Правилата за работа на органи­зиран борсов пазар на електрическа енергия.

В резултат от натрупаната практика от работата на борсовия пазар и неговото администриране е установена необходимост от преуреждане на някои отношения, възникващи в хода на търговията с електрическа енергия на организиран борсов пазар на пазарни сегменти „Двустранни договори“ и „Ден напред“.

С направените изменения се цели да се създаде сигурност в обществените отношения, свързани с предоставяне на обезпечение за плащане и/или добро изпълнение на пазарен сегмент „Двустранни договори“ и начина на формиране на клиринговата цена на пазарен сегмент „Ден напред“.

Промените в Правилата ще допринесат за безпротиворечивото им прилагане от пазарните участници, като ще осигурят на участниците на сегмент „Двустранни договори“ по-надеждни условия и предпоставки за сключване на сделки за дългосрочни продукти.

 

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Методиката за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара.

Промените в Методиката са изготвени от Комисията за регу­лиране на съобщенията, съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията, съобразно последните изменения и допълнения на Закона за електронните съобщения, обн. ДВ. бр. 20 от 9 март 2021 г., произтичащи от имплементирането на Директива 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.

 

Коментарите са затворени.