Държавен вестник, брой 3 от 11.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 3 от 11.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 3 от 11.01.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 07.01.2022 г. за изменение на Постановление № 405 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405 на МС от 25.11.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 07.01.2022 г. за изменение на Постановление № 427 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 на МС от 9.12.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19

Министерство на транспорта и съобщенията

СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество за общата среда за обмен на информация (Споразумение CISE) като основа за водене на преговори

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-662 на НСИ от 15.12.2021 г. и № З-ЦУ-3566 на НАП от 20.12.2021 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица

 

Коментарите са затворени.