Полезно в ДВ (бр. 111 от 31.12.2021 г.)

В брой 111 на “Държавен вестник” са обнародвани Заповед № ЗМФ-1260 от 21 декември 2021 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, Заповед № ЗМФ-1261 от 21 декември 2021 г. за утвърждаване на образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – образец 2001, 2011, 2021, 2031, 2041, 2051, 2061, 2091, 2010 и 2001в, Заповед № ЗМФ-1262 от 21 декември 2021 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и Заповеди № ЗМФ-1263 от 21 декември 2021 г. и № 1016-40-1362 от 16 декември 2021 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, услови­ята и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структу­рите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

С измененията на Наредбата се цели прецизиране на текстовете, уточняващи целите на атестирането. Отстраняват се установени непълноти в текстовете и се уточняват условията и реда за приравняване на атестации, издадени от международни организации към условията за военнослужещите на територията на страната по Наредбата. Дефинират се отделните етапи, срокове и дейности по атестирането на военнослужещите и се въвежда критерий за валидиране на атестацията.

Наредбата се синхронизира с последните промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Регламентира се ангажимента на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ по изготвяне и предоставяне на електронните атестационни формуляри в изпълнение на разпоредбите от Устройствения правилник на Министерството на отбраната.

 

Коментарите са затворени.