Полезно в ДВ (бр. 110 от 24.12.2021 г.)

В извънредния брой 110 на “Държавен вестник” се изменя Постановление № 328 на Министер­ския съвет от 2021 г. за определяне на услови­ята и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно поло­жение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Съгласно направената промяна работници и служители, наети от работодатели, които са местни физически или юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени образувания, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България, и са осигурени по реда на КСО – за времето, през което поради въведените временни ограничения за осъществяване на дейността, посочена в акта на държавния орган, са били в неплатен отпуск по реда на Кодекса на труда ще имат право на компенсация за периода, в който са ползвали неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.

Досега тези лица имаха право на компенсация в рамките на 2021 година.

Изменението в законовия текст е в сила от 25 декември 2021 г.

В новия брой на ДВ се изменя и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

В разпоредбата на § 71, ал. 2 от преходните и заклю­чителните разпоредби е заложено изискването лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с Интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), да приведат  дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата в срок до 30 септември 2022 г.

Издадените удостоверения за регистрация на сервизни организации на ИАСУТД ще се считат за валидни до 30 септември 2022 г., а лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства в срок до 31 октомври 2022 г.

В настоящия брой на  ДВ се изменят и допълват Правилата за търговия с електрическа енергия.

Направените промени целят да се насърчи конкуренцията между доставчици, съответно клиенти и да се повиши доверието на всички в пазара на електрическа енергия и неговата надеждност и прозрачност. С премахването на възможността за обединение на стандартни и/или комбинирани балансиращи групи чрез общ финансов сетълмент ще се постигне сходна степен на оптимизиране на разходите за балансиране, но при стриктно спазване на действащата нормативна уредба. С направените изменения по отношение правилата за снабдяване от доставчик от последна инстанция се внася по-голяма яснота в отношенията между основния доставчик/координатор на балансираща група, доставчика от последна инстанция, крайния клиент и оператора на електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа и се избягват случаите, в които противно на изискванията и целта на закона крайни клиенти остават за значителен период от време без доставчик на електрическа енергия за времето от прекратяване на доставката от основния доставчик до регистрацията им при доставчик от последна инстанция.

 

Коментарите са затворени.