Полезно в ДВ (бр. 109 от 21.12.2021 г.)

В брой 109 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.

С новия правилник се създадат 24 постоянни комисии в Народното събрание, сред които има и две нови – по туризъм и по превенция и противодействие на корупцията.

Председателят и заместник-председателите на НС ще могат да участват в ръководството на постоянните комисии. При определяне състава на постоянните комисии се запазва съотношението между числеността на парламентарните групи.

В настоящия брой на  ДВ са обнародвани УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените про­дукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

Съгласно текстовете на новия акт, Националната здравноосигурителна каса ще възлага на основание чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване на директорите на РЗОК да сключат договори с притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти (аптеки) за отпускането на лекарствени продукти, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели. Касата ще осигурява равнопоставеност на търговците на дребно на лекарствени продукти при сключване на договорите и ще упражнява контрол върху дейностите в изпълнение на сключените договори.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Настоящите промени в Наредба № 8 се налагат поради необходимостта от привеждане на българското законодателство в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/884 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета, както и с оглед осигуряването на прилагането на Регламент (EС) 2019/816 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост.

Коментарите са затворени.