Полезно в ДВ (бр. 102 от 07.12.2021 г.)

В брой 102 на “Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 416 от 1 декември 2021 г. за условията, реда и размера за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници.

         Съгласно текстовете на новото Постановление държавата ще предостави на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници, безвъзмездни средства в общ размер до 40 000,0 хил. лв, като тези средства се предоставят за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Безвъзмездните средства ще се пре­доставят за покриване на разходи, извършени след 1 февруари 2020 г. и до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа. Те няма да могат да се натрупват за същите разходи с друга държавна помощ.

Право да кандидатстват за по­лучаване на безвъзмездни средства ще имат микро-, малки, средни и големи пред­приятия, които са лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните прево­зи.

В настоящия брой на ДВ се допълва Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните рабо­ти и размера на началните и мак­сималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение.

Съгласно текта на новата разпоредба размерът на индивидуалната заплата за лице, работещо по трудово правоотношение, заето по допълнителен щат за подпомагане на дейностите по управление и/или изпълнение на програми и проекти, финансирани със средства, предоставени на МВР от фондове на Европейския съюз и от други международни програми и договори, при наличието на финансови средства по конкретния проект, програма или договор, ще се определя съобразно изпълняваната длъжност и може да бъде завишен до 50 на сто от максималния размер на заплатата за длъжност за сметка на съответната програма, проект или договор.

Всички разходи за възнаграждения и други плащания за служителите ще се финансират със средства от фондове на Европейския съюз и от други международни програми и договори.

 

В новия брой на ДВ са публикувани и Списък със защитени­те детски градини и защитените училища в Република България и Списък на средищните детски градини и училища в Република България.

 

Коментарите са затворени.