Полезно в ДВ (бр. 101 от 03.12.2021 г.)

В брой 101 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 1 от 2020 г. за организа­цията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Промените са направени във връзка с измененията в Закона за професионалното образование и обучение и необходимостта от синхронизиране на текстовете на Наредбата с разпоредбите на закона.

С направената редакция се цели въвеждане на еднакви изисквания във всички институции в системата на училищното професионално образование при организацията, провеждането и оценяването на задължителния държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Резултатите от прилагането на акта ще доведат до създаване на изисквания и на подходящи предпоставки за организирането и провеждането на практика на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект.

В новия брой на ДВ са обнародвани Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план.

Със Спецификациите се определят правилата за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на предприятието, предоставящо съответната услуга (преносимост). Преносимостта е право на край­ните ползватели да запазят ползваните от тях номера при смяна на доставчика на услуга.

Доставчиците се задължават да осигурят възможност за последващо пренасяне на номера в друга мрежа от домейна на преносимост или за връщането им в мрежата на държателя на обхвата от номера.

Задължение за предоставяне на преносимост ще имат доставчиците, на които Комисията за регулиране на съобщенията е предоставила за ползване на­ционално значими номера от Националния номерационен план.

В срок до 6 месеца от изготвянето, подписването и предоставянето на определените процедури доставчиците следва да извършат нужните технически и орга­низационни действия, които да обезпечат въвеждането на новите ред и условия за предоставяне на преносимост.

Коментарите са затворени.