Нова Европейска финансова практика – декември 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-484/20 от 2 декември 2021 година

Защита на потребителите – Платежни услуги – Пълна хармонизация – Транспониране и прилагане – Договори с продължително изпълнение, сключени преди датата на транспониране на Директива (ЕС) 2015/2366 – Такси за инициираните след тази дата платежни операции без директен дебит

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро. Национална правна уредба или практика, съгласно която при договори с продължително изпълнение, сключени с потребители, забраната да се налагат такси за използването на платежни инструменти и за платежните услуги се прилага само по отношение на платежните операции, инициирани в изпълнение на сключени след 13 януари 2018 г. договори.

Спор по повод на начисляването на фиксирана такса при използването на някои платежни инструменти за изпълнението на платежните операции по договори.

дело С-154/20 от 9 декември 2021 година

Данък върху добавената стойност – Право на приспадане на платения по получени доставки данък – Материалноправни условия за правото на приспаданe – Качество „данъчнозадължено лице“ на доставчика – Тежест на доказване – Отказ да се признае правото на приспадане, когато действителният доставчик не е известен

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Упражняването на правото на приспадане на начисления ДДС трябва да бъде отказано, без да е необходимо данъчната администрация да доказва, че данъчнозадълженото лице е извършило измама с ДДС когато, в случай че действителният доставчик на съответните стоки или услуги не е известен, това данъчнозадължено лице не е доказало, че посоченият доставчик е имал качеството „данъчнозадължено лице“, ако с оглед на фактическите обстоятелства и на информацията, предоставена от посоченото данъчнозадължено лице, липсват необходимите данни.

Спор по повод на отказ да се признае правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, платен по получените доставки на рекламни услуги.

дело С-708/20 от 9 декември 2021 година

Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Компетентност по дела във връзка със застраховането — Искане за обезщетяване на вредите, претърпени от частноправен субект с местоживеене в държава членка след злополука, настъпила в жилище под наем в друга държава членка — Иск, предявен от увреденото лице срещу, от една страна, застрахователя и от друга, застрахования собственик на това жилище — Понятие „дела във връзка със застраховане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела. Иск, предявен от увреденото лице пряко срещу застрахователя съдът на държавата членка, в която посоченото лице има местоживеене, може да обяви че е компетентен да се произнесе и по иск за обезщетение, едновременно предявен от това лице срещу притежателя на полицата или застрахования, който има местоживеене в друга държава членка и не е бил привлечен в производството от застрахователя.

Понятие „дела във връзка със застраховане“.

Спор между B и E относно искане на B да бъде обезщетена за вредите, претърпени след злополука, настъпила в недвижим имот, който е собственост на E.

Коментарите са затворени.