Държавен вестник, брой 111 от 31.12.2021 г.

Държавен вестник, брой 111 от 31.12.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 111 от 31.12.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за изменение на Закона за местните данъци и такси
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по бюджет и финанси
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по икономическа политика и иновации
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по енергетика
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по външна политика
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по въпросите на Европейския съюз
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по отбрана
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по земеделието, храните и горите
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по образованието и науката
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по здравеопазването
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по околната среда и водите
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по транспорт и съобщения
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по електронно управление и информационни технологии
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по политиките за българите извън страната
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по туризъм

Президент на Републиката

УКАЗ № 303 за наименуване на географски обекти в Антарктика
УКАЗ № 304 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, област София, на 27.02.2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 466 от 22.12.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 467 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 468 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 469 от 22.12.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 470 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 471 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1260 от 21.12.2021 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1261 от 21.12.2021 г. за утвърждаване на образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – образец 2001, 2011, 2021, 2031, 2041, 2051, 2061, 2091, 2010 и 2001в
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1262 от 21.12.2021 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1263 от 21.12.2021 г. № 1016-40-1362 от 16.12.2021 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
СЪДЪРЖАНИЕ на актовете, обнародвани в официалния раздел на „Държавен вестник“ през 2021 г.
СПРАВОЧНИК на нормативните актове, обнародвани в „Държавен вестник“ през 2021 г.

 

Коментарите са затворени.