Държавен вестник, брой 101 от 03.12.2021 г.

Държавен вестник, брой 101 от 03.12.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 101 от 03.12.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 280 за награждаване на Борислав Димов Иванов с орден „Старапланина“ първа степен
УКАЗ № 281 за награждаване на Виолета Колева Карапеева с орден „Св. св.Кирил и Методий“ втора степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407 ОТ 29 НОЕМВРИ 2021 г. за изменение на Постановление № 362 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362 на МС от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408 ОТ 29 НОЕМВРИ 2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2018 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Селскостопанската академия

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Комисия за регулиране на съобщенията

ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план
ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга
ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга
ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-1597 от 25.11.2021 г. относно определяне на размера на допълнителното възнаграждение за времето на разположение на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи
АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.