Полезно в ДВ (бр. 96 от 19.11.2021 г.)

В брой 96 на “Държавен вестник” е обнародвана Инструкция № И-1 от 10 ноември 2021 г. за условията и реда за органи­зиране и осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи.

Целта на новата Инструкция е да се уредят детайлно условията и редът за организиране и осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи, застрашени във връзка с изпълнение на служебните им задължения. Очакваните резултати от прилагането на подзаконовия нормативен акт са осигуряване на защита, предотвратяване и недопускане извършването на неправомерни действия спрямо съдии, прокурори и следователи, осигуряване на безопасни условия за изпълнение на служебните им задължения и оказване на възпиращо въздействие по отношение на трети лица, които подготвят или са подготвили извършването на неправомерни действия спрямо тях.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Направените промени предвиждат по време на обявената към момента на влизане в сила на наредбата извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна базите за обучение да могат да сключват срочни трудови договори без провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с лекарите, работещи във:

– клиники или отделения по анестезиология и интензивно лечение, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19 – за придобиване на специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;

– клиники или отделения, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19 – за придо­биване на специалностите „Инфекциозни бо­лести“, „Вътрешни болести“ или „Пневмология и фтизиатрия“;

– структури, осъществяващи медицинска помощ по специалността „Спешна медици­на“ – за придобиване на специалност „Спешна медицина“.

 

 

 

 

Коментарите са затворени.