Полезно в ДВ (бр. 95 от 16.11.2021 г.)

В брой 95 на “Държавен вестник” е обнародван Учредителният договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г.

На основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България през 2019 година от страна на правителството са предприети действия за членство на Република България в Международната асоциация за развитие.

Подписването на Учредителния договор е последната стъпка за финализиране на процедурата по членство на страната ни в тази асоциация. Международната асоциация за развитие е организация от Групата на Световната банка, създадена през 1960 година с цел допълване дейността на Международната банка за възстановяване и развитие чрез насърчаване на икономическото развитие, увеличаване на производителността и повишаване стандарта на живот в по-слабо развитите територии на света.

Получатели на финансово и техническо съдействие от асоциацията са страни с ниски доходи и такива, на които липсва кредитоспособност за ползване на финансиране по линия на Международната банка за възстановяване и развитие, а нейни контрибутори са членове с висок доход на глава от населението, както и някои страни със среден доход, като се включват и отделни нововъзникващи партньори.

Асоциацията подпомага най-бедните страни чрез предоставяне на заеми при субсидиарни условия, безвъзмездни помощи и техническа помощ, а също така се ангажира с облекчаване на дълг по линия на различни инициативи. Тази асоциация е единствената от 5-те организации от Групата на Световната банка, в която до момента Република България не членуваше.

В настоящия брой на ДВ са обнародвани и Правилата за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на елек­тронни съобщителни услуги след издаване на разрешение.

Правилата определят условията за използване на радиочестотния спектър, включително техническите параметри за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след из­даване на разрешение.

Прилагането на Правилата не изисква допълнителни финансови средства. Очакваните резултати са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с последните изменения в Закона за електронните съобщения, както и постигане на една от основните цели на закона – насърчаване на ефективното, ефикасното и координираното използване на радиочестотния спектър.

 

 

Коментарите са затворени.