Полезно в ДВ (бр. 93 от 09.11.2021 г.)

В брой 93 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 15 от 26 октомври 2021 г. по конституционно дело № 6 от 2021 г.

Съгласно решението на Съда понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биоло­гичен смисъл.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Правилникът на Фонд „Научни изследвания“.

Промените в Правилника са изготвени във връзка с предложения от ФНИ за усъвършенстване на правната уредба, регламентираща организацията и дейността на Фонда, като се създават условия за по-ефективна организация на дейността му.

 Направените промени ще допринесат за: подобряване на цялостната дейност на Фонд „Научни изследвания“; въвеждане на по-обективно и по-справедливо възнаграждение за висококвалифициран и отговорен труд, свързан с оценка на научни резултати и разпределение на публични средства, както и при нарастващото натоварване в работата на Фонда; обезпечаването на навременното и обективно оценяване на нарасналия брой проекти, което ще позволи ефективното изпълнение на годишната оперативна програма и бюджета на Фонда; по-ефективно администриране и изпълнение на проектите, както и по-голямо съответствие с практиката на оценяване при европейските рамкови програми.

В този брой на ДВ е обнародвана Наредба № 10 от 28 октомври 2021 г. за реда за създаването на музеи по чл. 25, ал. 2 от Закона за културното наследство.

С новата наредба се урежда редът за създаването на музеи за представяне на личности, дейности, явления и събития, както и тематично обособени групи от про­изведения на изкуството, предмети и образци, които нямат качество на движими културни ценности или не са придобили качество на такива, но в съвкупност представляват научен, културен, обществен, религиозен или туристически интерес, както и представянето на фондовете на музеите в експозиции.

По тематичен обхват ще се изграждат общи музеи, чиято дейност ще обхваща различни области на знанието и изкуството и специализирани музеи, чиято дейност ще обхваща само една област на знанието и изкуството.

Държавни органи, ведомства, висши училища, юридическите лица с несто­панска цел и регистрираните вероизповедания щи могат да създават общи музеи. Актът за създаването следва да съдържа обосновка за обществената значимост, научния, културния, обществения, религиозния или туристическия интерес към музея.

Коментарите са затворени.