Полезно в ДВ (бр. 100 от 30.11.2021 г.)

В брой 100 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 12 от 18 ноември 2021 г. за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние.

С новата наредба се определят основните изисквания при търговия с храни от разстояние, регламентира се и осъществяването на официален контрол при този вид търговия.

В Допълнителната разпоредба на Наредбата е дадена легална дефиниция на понятието „търговия от разстояние“. Този вид търговия включва предлагане и разпространение на храни чрез средствата за комуникация от разстояние – интернет страница, социална медия, телефонен но­мер, пощенски адрес, електронна поща и др., между бизнес оператори с храни или между бизнес оператор и краен потребител, като получаването на храните може да се извършва чрез директна доставка посред­ством пощенска, куриерска услуга или със собствен транспорт на бизнес оператора или доставчика на услуги или чрез доставяне на място, определено от получателя.

При извършване на търговия с храни от разстояние ще се доставят предварително опаковани храни или храни опаковани в търговските помещения по заявка на потребителя.

Официалният контрол при тър­говия с храни от разстояние, с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, ще се извършва от Българската агенция по безопасност на храните, а официалният контрол при търговия от разстояние на бутилирани натурални мине­рални, изворни и трапезни води – от регионалните здравни инспекции.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно про­изводство.

С направените изменения се цели да се намали максимално рискът за осъществяване на противоправни посегателства спрямо застрашени лица и пряко свързаните с тях лица.

За изпълнението на предвидените промени няма да са необходими допълнителни разходи, трансфери или други плащания. Предвижда се осъществяването на дейността да се извършва в рамките на предвидените за структурата финансови средства.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и На­редба № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори.

Измененията са направени във връзка с необходимостта от допълнителна регламентация по отношение на професионалните печати на регистрираните одитори, а именно процедурата при издаване, връщане и изгубване на професионалните печати на регистрираните одитори, съответно при вписване и отписване от регистъра, при изгубване, кражба или унищожаване на печатите, както и при издаване на дубликати и унищожаването им.

 

Коментарите са затворени.