Държавен вестник, брой 99 от 26.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 99 от 26.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 99 от 26.11.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393 от 22.11.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04
РЕШЕНИЕ № 816 от 23.11.2021 г. за обявяване на 24 ноември 2021 г. за Ден на национален траур

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съвета за българския жестов език

Патентно ведомство на Република България

ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Патентното ведомство на Република България

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 21 от 10.12.2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 99 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Висш съдебен съвет

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
НАРЕДБА № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1015-ПВР от 23.11.2021 г. относно обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката

 

Коментарите са затворени.