Държавен вестник, брой 97 от 19.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 97 от 19.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 97 от 19.11.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 277 за освобождаване на Мария Недялкова Донска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ямайка
УКАЗ № 278 за назначаване на Тодор Минков Кънчевски – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ямайка със седалище в гр. Хавана, Република Куба

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 от 17.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 386 от 17.11.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 387 от 17.11.2021 г. за допълнение на Постановление № 304 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 на МС от 17.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388 от 17.11.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 389 от 17.11.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390 от 17.11.2021 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391 от 17.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 392 от 18.11.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Министерство на културата

ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата и медиите на Република Хърватия за периода 2021 – 2024 г.

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар
НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация
НАРЕДБА № 40 от 27.02.2008 г. за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар
НАРЕДБА № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 969-НС от 18.11.2021 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и седмото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 976-НС от 19.11.2021 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и седмото Народно събрание

 

Коментарите са затворени.