Държавен вестник, брой 95 от 16.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 95 от 16.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 95 от 16.11.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378 от 10.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 от 11.11.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 от 11.11.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 от 11.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383 от 12.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г.

Министерство на финансите

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР на Международната асоциация за развитие от 24.09.1960 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс ВСН)

Комисия за регулиране на съобщенията

ПРАВИЛА за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение
РЕШЕНИЕ № 2152 на КРС от 21.11.2012 г. за приемане на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги66

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон118

 

Коментарите са затворени.