Държавен вестник, брой 94 от 12.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 94 от 12.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 94 от 12.11.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 273 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, на 27 февруари 2022 г.
УКАЗ № 274 за освобождаване на Красимир Димитров Стефанов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ангола
УКАЗ № 275 за назначаване на Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ангола със седалище в гр. Пре-тория, Република Южна Африка

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 17 от 04.11.2021 г. по конституционно дело № 11 от 2021 г.
ЗАКОН за устройство на територията

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 от 08.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 29.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия14
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379 от 11.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Министерство на отбраната

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Департамента за национална отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министерството на отбраната на Черна гора, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Генералния щаб на Република Турция (от името на правителството на Република Турция), Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените американски щати и Щаба на Върховното главно командване на силите на НАТО в Европа (SHAPE) относно функционирането, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на корпуса за бързо развръщане на НАТО в Италия (HQ NRDC-ITA)

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Република България, Република Албания и Република Северна Македония за сътрудничество в изграждането на устойчива инфраструктура по протежението на Коридор VIII като основа за водене на преговори

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА № 20 от 10.05.2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми
НАРЕДБА № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми
НАРЕДБА № 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение на Наредба № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“
НАРЕДБА № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“

Върховен касационен съд
Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 1 от 04.11.2021 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон39

 

Коментарите са затворени.