Държавен вестник, брой 93 от 09.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 93 от 09.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 93 от 09.11.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 272 за награждаване на проф. Милияна Василева Каймакамова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 15 от 26.10.2021 г. по конституционно дело № 6 от 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 16 от 27.10.2021 г. по конституционно дело № 18 от 2021 г.
УКАЗ № 129 от 10.05.2021 г. за назначаване на служебно правителство от 12 май 2021 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368 от 04.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. за изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление на лица и семейства от уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369 от 04.11.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 от 04.11.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за подпомагане бюджетите на държавните висши училища за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 от 04.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 от 04.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 от 04.11.2021 г. за изменение на Постановление № 331 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 на МС от 14.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 от 04.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375 от 04.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 от 05.11.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 на МС от 25.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 на МС от 27.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на МС от 27.05.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-12 от 04.11.2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника на Фонд „Научни изследвания“
ПРАВИЛНИК на Фонд „Научни изследвания“
ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Министерство на културата

НАРЕДБА № 10 от 28.10.2021 г. за реда за създаването на музеи по чл. 25, ал. 2 от Закона за културното наследство
НАРЕДБА № Н-3 от 8.10.2013 г. за водене на Регистър на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-17 от 15.10.2021 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища
НАРЕДБА № Н-11 от 2.05.2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища
НАРЕДБА № Н-18 от 20.10.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност и кибероперации“

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 385 на КРС от 28.10.2021 г. за актуализиране на Списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
РЕШЕНИЕ № 385 на КРС от 29.10.2020 г. за актуализиране на Списъка на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-01-289 от 25.10.2021 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.90

 

Коментарите са затворени.