Държавен вестник, брой 100 от 30.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 100 от 30.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 100 от 30.11.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 284 за свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и седмо Народно събрание на 3.12.2021 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394 от 24.11.2021 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395 от 24.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396 от 24.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397 от 24.11.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398 от 24.11.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399 от 24.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400 от 24.11.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401 от 25.11.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2018 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402 от 25.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403 от 25.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 от 05.11.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404 от 25.11.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405 от 25.11.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406 от 25.11.2021 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерство на здравеопазването
Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението
НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 12 от 18.11.2021 г. за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите
НАРЕДБА № Н-12 от 12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 13.06.2011 г. за условията и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-19 от 13.06.2011 г. за условията и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях
НАРЕДБА № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях
НАРЕДБА № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
НАРЕДБА № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори
НАРЕДБА № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-156 от 5.02.2020 г. за определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, изплащани на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1089 от 22.11.2021 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца за 2021 г.
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1090 от 22.11.2021 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2021 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. януари 2022 г.

 

Коментарите са затворени.