Полезно в ДВ (бр. 82 от 01.10.2021 г.)

В брой 82 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 1 от 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти.

Съгласно направените промени рекламата на лекарствени продукти, предназначена за медицински специалисти ще съдържа информация, съответстваща на данни­те от актуалната кратка характеристика на лекарствения продукт.

Реклама на лекарствени продукти, предназначенa за медицински специалисти, в интернет ще се извършва при спазване на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Наредба № 1 и при осигуряване от страна на притежателя на разрешението за употреба на контрол за достъп само на медицински специалисти.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва На­редба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.  

В текста на наредбата се предвижда с публичен ресурс да бъде осигурено провеждането на допълнителни здравни дейности при деца на възраст до 14 дни след изписване от родилното отделение в дома на детето, както и осъществяване на дентално лечение при лица над 18 годишна възраст с психични заболявания под анестезия.

В този брой се изменя и допълва и Наред­ба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Съгласно промените задължителното водене на отчетност и предоставянето на информация ще се извършва в електронна среда.

Във връзка с въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2018/852 за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки в българското законодателство, в текста на приложенията за водене на отчетност и докладване за отпадъци от опаковки също са направени промени.

 

Коментарите са затворени.