Държавен вестник, брой 84 от 08.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 84 от 08.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 84 от 08.10.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 259 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград, на 27 февруари 2022 г.
УКАЗ № 260 за награждаване на акад. Никола Василев Съботинов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 261 за назначаване на Бисер Кръстев Борисов за председател на Държавна агенция „Технически операции“ за срок до 23 октомври 2022 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 11 от 30.09.2021 г. по конституционно дело № 7 от 2021 г.
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
ЗАКОН за автомобилните превози
РЕШЕНИЕ № 12 от 30.09.2021 г. по конституционно дело № 10 от 2021 г.
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 от 06.10.2021 г. за изменение на Постановление № 197 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 на МС от 15.06.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

КОДЕКС за одобрение на системи за управление на баластни води (Кодекс BWMS)

Министерство на младежта и спорта

ПРОТОКОЛ за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на физическото възпитание и спорта на Република България и Министерството на образованието, религиозните въпроси, културата и спорта на Република Гърция

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2019 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г.
НАРЕДБА № 10 от 13.12.2019 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г.

Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“
ИНСТРУКЦИЯ № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“
ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № И-2 от 12.03.2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната
ИНСТРУКЦИЯ № И-2 от 12.03.2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната
ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната

 

Коментарите са затворени.