Държавен вестник, брой 83 от 05.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 83 от 05.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 83 от 05.10.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 258 за прекратяване на правомощията на председателя на Държавна агенция „Технически операции“ Цветан Петров Китов и освобождаването му от длъжност

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 10 от 28.09.2021 г. по конституционно дело № 8 от 2021 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 от 30.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за системите за пожарна безопасност (Кодекс FSS) (Приети с Резолюция MSC.410(97) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 25 ноември 2016 г.
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за системите за пожарна безопасност (FSS Code)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за системите за пожарна безопасност (Кодекс FSS) (Приети с Резолюция MSC.403(96) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 19 май 2016 г.10
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за системите за пожарна безопасност (FSS Code)10
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние (Кодекс IGC)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние (Кодекс IGC)16
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за спасителни средства (LSA CODE) (Приети с Резолюция MSC.425(98) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 15 юни 2017 г.17
МЕЖДУНАРОДEН КОДЕКС за спасителни средства (LSA Code)17
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания, 2010 г. (FTP Code 2010) (Приети с Резолюция MSC.437(99) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 2018 г.
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за прилагане на процедури за пожарни изпитания, 2010 г. (FTP Code 2010)
ИЗМЕНЕНИЯ на Техническия кодекс за контрол на емисиите на азотни оксиди от морски дизелови двигатели (Технически кодекс за NOх от 2008 г.)

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
НАРЕДБА № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време
НАРЕДБА № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 660-ПВР/НС от 30.09.2021 г. относно поправка на техническа грешка в Приложение № 73-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия
РЕШЕНИЕ № 557-ПВР/НС на ЦИК от 17.09.2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

 

Коментарите са затворени.