Полезно в ДВ (бр. 80 от 24.09.2021 г.)

В брой 80 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удос­товеряване експлоатационната годност на граждански летища, летател­ни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата.

Отменя се института „летателни площадки“. Това произтича от разпоредбата на чл. 43 от Закона за гражданското въздухоплаване, в който е заличен терминът „летателни площадки“ и е въведен единен термин – „летища“.

В текста на наредбата е отменен и института „съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателни средства, товарене и разтоварване на багажи и товари (включително и поща)“. Това изменение също е свързано с последните промени в ЗГВ, където бе заличен и този термин.

Друга част от промените са свързани с необходимостта националното ни законодателство да бъде хармонизирано с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз. В тази връзка се предвижда отмяна на задължението на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да удостоверява експлоатационната годност на всяка система и съоръжение за наземно обслужване и се цели въвеждането на нов подход при надзора на тези съоръжения.

Измененията в наредбата са свързани и с промени в надзора на наземното обслужване, системите и съоръженията за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателните средства, товарене и разтоварване на багажи и товари.

 

В настоящия брой на  ДВ се изменя и допълва Наредба № 11 от 2016 г. за оценява­не на резултатите от обучението на учениците.

От учебната 2021/2022 година в V клас се въвежда нов учебен предмет – „Компютърно моделиране и информационни технологии“, което налага и въвеждането на необходимите разпоредби, свързани с него. Поради необходимостта от полагане на различни видове изпити по предметите от профилираната подготовка, съставени от отделни модули, се наложи за прецизност добавяне на „модул“ в отделни текстове от наредбата.

С оглед на въвеждане на новата образователна структура и спецификата на обучението по различните учебни предмети възниква необходимост от допълнително разгръщане на скалата за превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап.

Опитът в условията на обучение от разстояние в електронна среда постави на дневен ред необходимостта и от изрично уточнение, че изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул ще се полагат присъствено в училище.

 

 

Коментарите са затворени.