Полезно в ДВ (бр. 79 от 21.089.2021 г.)

В брой 79 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

С направените промени се оптимизира процесът по определяне и финансиране на местата за специализанти, финансирани от държавата. Към настоящия момент при определянето на тези места не се отчита интересът на потенциалните кандидати към конкретните места. Много голяма част от утвърдените места, финансирани от държавата, остават незаети, с което не се постига целта държавата на практика да подпомага обучението на специализантите в страната. По тази причина е направена промяна в процеса по утвърждаване на местата, финансирани от държавата, като ще се утвърждават само места, за които има заявен интерес от страна на кандидат-специализанти.

Местата, финансирани от държавата, ще се утвърждават 2 пъти в годината, като са предвидени конкретни срокове за всеки етап от процеса. Започването на обучението на места, финансирани от държавата, също ще е 2 пъти в годината – през март и октомври, като това е съобразено с провеждането на държавния изпит за специалност съответно през май и декември.

Редът за обявяването на останалите места за специализанти (които не са финансирани от държавата) остава непроменен – целогодишно за клиничните специалности по преценка на базите за обучение.

В новия брой на ДВ е обнародвана На­редбата за изискванията към екстрактите от кафе и цикория.

С новата наредба се цели определяне на ясни изисквания и критерии към наименованията, характеристиките, състава, етикетирането, методите за вземане на проби и методите за анализ на екстрактите от кафе и екстрактите от цикория. Наредбата ще се прилага по отношение на екстрактите от кафе и екстрактите от цикория и няма да се прилага за разтворимо кафе тип „торефакто“.

 

 

Коментарите са затворени.