Държавен вестник, брой 79 от 21.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 79 от 21.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 79 от 21.09.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 237 за награждаване на комисар Георги Христов Пармаков с орден „За гражданска заслуга“ втора степен
УКАЗ № 238 за награждаване на главен инспектор Юлиян Йорданов Петров с медал „За заслуга“
УКАЗ № 239 за награждаване на комисар Светослав Кирилов Георгиев с медал „За заслуга“
УКАЗ № 240 за награждаване на главен инспектор Димитър Тодоров Бришимов с медал „За заслуга“
УКАЗ № 247 за освобождаване на Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кооперативна република Гвиана
УКАЗ № 248 за назначаване на Божидара Николова Сърчаджиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кооперативна република Гвиана със седалище в гр. Бразилия, Федеративна република Бразилия

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 от 17.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 от 17.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за финансиране на дейностите по изпълнение на Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 от 17.09.2021 г. за приемане на Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория
НАРЕДБА за изискванията към екстрактите от кафе и цикория
НАРЕДБА за изискванията към екстрактите от кафе и цикория
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 от 17.09.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2021 г.
НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 от 17.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 от 17.09.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за търсене и спасяване по море, 1979 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за търсене и спасяване по море, 1979 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2
ИЗМЕНЕНИЯ на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за контрол и управление на корабнитe баластни води и седименти

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
НАРЕДБА № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане
НАРЕДБА № 2 от 27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“
НАРЕДБА № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за изменение на Правилата за балансиране на пазара на природен газ
ПРАВИЛА за балансиране на пазара на природен газ

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 538-ПВР/НС от 16.09.2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 557-ПВР/НС от 17.09.2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 558-ПВР/НС от 20.09.2021 г. относно утвърждаване на нови образци на изборни книжа – Приложение № 21-ПВР/НС, Приложение № 25-ПВР/НС и Приложение № 76-ПВР, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон143
ЗАПОВЕД № ЗМФ-780 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол „DUTY FREE“ за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия143
ЗАПОВЕД № ЗМФ-860 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол „DUTY FREE“ за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна143
ЗАПОВЕД № ЗМФ-781 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар143
ЗАПОВЕД № ЗМФ-859 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар144
ЗАПОВЕД № ЗМФ-782 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар144
ЗАПОВЕД № ЗМФ-26 от 10.01.2019 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар144
ЗАПОВЕД № ЗМФ-360 от 25.04.2019 г. за вписване на допълнителни реквизити в образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар144

 

Коментарите са затворени.